چه زمان باید نوشت؟ مدت هاست که نمی دانم کی باید نوشت. خوب می دانم چه زمان باید نقاشی کنم ولی یادم رفته انگار چه زمان باید نوشت.با ارتباط زبانی بیگانه شده ام انگار  و همین وبلاگ را می خواهم بهانه ای کنم برای نوشتن و ارتباط زبانی. آخرین بار ها که دیگر ننوشتم و دیگر به زبان  اعتماد نکردم زمانی بود که داشتم می لغزیدم در جاده تصاویر و به تمامی غرق آن می شدم آنقدر غرق  شدم که دیدم دارم فراموش می کنم زبان آدم ها را .همانقدر را هم که می دانستم, داشتم فراموش می کردم و با خودم گفتم بیا برگردیم کمی .شاید همه نتوانند زبان شخصی تو را درک کنند تو اما باید بتوانی سعی کنی زبان همه را . . . کمی . . . درک کنی

برای خاطره نوشتن هیچ وقت دیر نیست جز زمانی که مرده باشی و ببینی دیگران خاطره می گویند و نمی توانی تکذیبشان کنی ان ها را که حتی وقتی هستی خاطره سازی می کنند!