کتاب «گرافیتی چیست» ، حاصل تجربییات پانزده ساله، یا شاید بیشتر، من است در زمینه هنر تصویری زیرزمینی .  در این کتاب سعی کرده ام، مسایلی را مورد توجه نسل های جوانِ فارسی زبان قرار بدهم، تا  در کنار خیل عکس ها و فیلم ها و محصولات مرتبط با گرافیتی که در دسترسشان است، شاید به خودشان این شانس را بدهند که گرافیتی را از زوایای دیگری ببینند. می توانم شور و اشتیاق یک جوان برای نقاشی روی دیوار ها  را درک کنم. می توانم بفهمم که جوشش درونی اش  به او می گوید که« تو به هیچ چیز نیازی نخواهی داشت جز علاقه و اسپری و دیوار.»  درست هم هست.  در این ۲۱۶ صفحه سعی نکرده ام ،  گرافیتی را به کسی یاد داده یا راه خاصی را برای کسی مشخص کنم که صد البته عوامفریبانه و بیهوده است. بلکه تلاش من ، جلب توجه خواننده به جوانب و زوایای گوناگون یک پدیده اجتماعی است . نباید شک کرد که  شناختن این پدیده اجتماعی ، نه برای به  مصرف رسانیدن آن، بلکه برای فهم عمیق و انتخاب شیوه صحیحِ نگرش به آن ،لازم و ضروری است.

لینک به کتاب <<<

یا اینجا <<<<